O nás

Spolek Železná berla z.s. ("ŽB") je právnickou osobou sdružující lidi, kteří cítí potřebu a mají zájem se spolupodílet na proměně a obnově českého národa a ostatních národů v duchu křesťanských a biblických hodnot.

Hlavní vizí ŽB je připravit církev - nevěstu Kristovu na Ježíšův druhý příchod. Věříme, že před Ježíšovým druhým příchodem na zem dojde mezi národy k mohutnému probuzení, kterému bude předcházet obnova církve. Chceme všemi dostupnými prostředky této obnově sloužit, a to také podporou užívání darů Ducha Svatého (charismat). Věříme, že k této obnově je rovněž zapotřebí obnovení apoštolsko-prorocké služby v církvi. ŽB chce být mimo jiné platformou pro křesťany s prorockým obdarováním.

Železná Berla z.s. není církevní organizací a jejím posláním není získávat masově další členy. Spolek uznává jednotlivé křesťanské skupiny fungující na biblických zásadách. ŽB jde o jednotu Božího lidu založenou na sjednocení skrze Ježíše Krista (Janovo evangelium 17. kapitola) a práci Svatého Ducha. Na tomto základě chceme usilovat o jednotu a spolupráci se všemi křesťany, kteří vyznávají a usilují o tytéž hodnoty.

Z historie

Železná berla z.s. (původně občanské sdružení) vznikla v roce 2003 (registrace sdružení provedena Ministerstvem vnitra ČR 1. září 2003, pod č. j. VS/ 1-1/ 54856/03-R) v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. V současné době je zapsána jako spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spolkovém rejstříku vedeném Krajský soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6040. Členové spolku a ostatní osoby podílející se na jeho činnosti jsou křesťany z různých křesťanských společenství.

Prvotním impulsem k založení ŽB bylo vytvoření právnické osoby zastřešující vydávání české edice The Morning Star (nyní časopis PŘÍLIV). Činnost spolku se však postupně začala rozšiřovat o prodej křesťanských knih a CD. Od roku 2005 ŽB organizuje různá křesťanská setkání, semináře a konference podporující naplňování cílů organizace v praxi.

Název Železná berla má prorocky poukazovat na královský atribut moci Ježiše Krista, který bude vládnout nad národy a pást je železnou berlou (viz Zjevení Janovo 2, 27 a 19,15). Jeho vláda přináší právo, spravedlnost, soud a milosrdenství, protože jeho soud je spojený s milostí pro ty, kdo činí pokání.